پادکست آغاز تولید، اپیزود چهارم:

سایت و اپلیکیشن برای واحد تولیدی

سایت و اپلیکیشن برای واحد تولیدی: آیا یک کارگاه یا کارخانه به سایت یا اپلیکیشن نیاز دارد؟

آیا یک واحد تولیدی به وبسایت یا اپلیکیشن نیاز دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام گزینه مزایای بیشتری دارد؟ در اپیزود چهارم به این سؤالات پاسخ خواهیم داد.